ระบบข้อมูลบุคลากรโรงเรียนสันกำแพง

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131011 รหัส Smis 8 หลัก : 50012010 รหัส Obec 6 หลัก : 131011
แสดงข้อมูลสมาชิก

ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพ
ลำดับที่ รูป ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา วุฒิทางลูกเสือ
1 ...
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
วสันต์ บูรณา ครู ชำนาญการพิเศษ ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์) , บธ.บ.(การจัดการงานก่อสร้าง) S.B.T.C.
2 ... นายอนุชา เครือกลัด ครูอัตราจ้าง - - S.S.W.B.
3 ... นางอัจฉราพร​ สุนทรนันท ครู ชำนาญการพิเศษ - S.B.T.C.
4 ... ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์ บุญสม ครู ครูผู้ช่วย คบ. S.S.B.T.C.
5 ... ชญานิศ ไชยเดชะ ครู ชำนาญการพิเศษ ศศ.บ. S.S.W.B.
6 ... นางสาวปฐมพร คำปล้อง ครู - วท.บ. (เกษตรศาสตร์) S.S.B.T.C.
7 ... นางศิริยุคล สมสัตย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ศษ.บ -
8 ... รัชนิภา ธาตุอินจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม S.S.W.B.
9 ... นางสาวรัถยาภรณ์ กุลจันทร์ ครู ชำนาญการ ศษบ. -
10 ... สะอาด เงินถา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี (ศศ.บ.การจัดการทั่วไป) S.S.A.T.C.
พัฒนาเว็บไซต์โดย ครูวิชัย สิงห์น้อย กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี itskpcm@skpcm.ac.th
โรงเรียนสันกำแพง 172 หมู่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331907 โทรสาร 053-332036
www.skpschool.net