ระบบข้อมูลบุคลากรโรงเรียนสันกำแพง

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131011 รหัส Smis 8 หลัก : 50012010 รหัส Obec 6 หลัก : 131011
แสดงข้อมูลสมาชิก

ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา
ลำดับที่ รูป ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา วุฒิทางลูกเสือ
1 ...
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
สุรินทร วงค์คำแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การส่งเสริมสุขภาพ S.S.W.B.
2 ... ประกาสิทธิ์ อ่างคำ ครู ชำนาญการ - A.L.T.
3 ... นางชญาภา พาทีเพราะ ครู ค.ศ.1 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) S.S.W.B.
4 ... นายอดิสรณ์ ปิ่นแก้ว ครู - ค.บ. S.B.T.C.
5 ... นิติพล คูพัฒน์ ครูอัตราจ้าง - - -
6 ... นางสาวรังศรี กำเนิดบุญ ครู ชำนาญการพิเศษ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) S.S.A.T.C.
7 ... นายสิทธิ นาระต๊ะ ครูอัตราจ้าง - - -
พัฒนาเว็บไซต์โดย ครูวิชัย สิงห์น้อย กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี itskpcm@skpcm.ac.th
โรงเรียนสันกำแพง 172 หมู่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331907 โทรสาร 053-332036
www.skpschool.net