ระบบข้อมูลบุคลากรโรงเรียนสันกำแพง

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131011 รหัส Smis 8 หลัก : 50012010 รหัส Obec 6 หลัก : 131011
แสดงข้อมูลสมาชิก

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ลำดับที่ รูป ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา วุฒิทางลูกเสือ
1 ... Kevin Barbet ครูอัตราจ้าง - - -
2 ... Leon Hulse ครูอัตราจ้าง - - -
3 ... นางสาวสุภาภรณ์ ศรีอรุณ ครูอัตราจ้าง - ค.บ. S.B.T.C.
4 ... นางสาวอังคณา สิงห์น้อย ครูอัตราจ้าง - ป.ตรี S.S.B.T.C.
5 ... นายศุภกร สุวรรณ ครูอัตราจ้าง - - -
6 ... นายสิทธิ นาระต๊ะ ครูอัตราจ้าง - - -
7 ... นายอนุชา เครือกลัด ครูอัตราจ้าง - - S.S.W.B.
8 ... นิติพล คูพัฒน์ ครูอัตราจ้าง - - -
9 ... สถิรมาศ การคนซื่อ ครูอัตราจ้าง - ค.ม. S.B.T.C.
พัฒนาเว็บไซต์โดย ครูวิชัย สิงห์น้อย กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี itskpcm@skpcm.ac.th
โรงเรียนสันกำแพง 172 หมู่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331907 โทรสาร 053-332036
www.skpschool.net