ข่าวประชาสัมพันธ์

 

Update!!!

รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ประกาศการแบ่งกลุ่มการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

แจ้งการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

มาตรการ และแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวัง
การเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การมอบตัวนักเรียน และซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ตารางเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสันกำแพง

มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)และแนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนการเปิดภาคเรียน

มาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ และลดการใช้ถุงพลาสติกของโรงเรียนสันกำแพง

ระเบียบโรงเรียนสันกำแพงว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสันกำแพง พ.ศ.2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

คู่มือการติดตั้งแอปพลิเคชัน Student Care สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

รายละเอียดประกันภัยอุบัติเหตุ ปี 2564


Online Report

ราคากลาง พัสดุ


แจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนสันกำแพง

ระบบห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom 

Continue reading “ข่าวประชาสัมพันธ์”

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมนัสวี ปู่โน๊ะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดร้องเพลงเนื้อหารักชาติดั้งเดิม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพลงเพื่อปลูกจิตสำนึกความรักชาติ จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ครูที่ปรึกษา ครูธนภร จิตธำรงสุนทร และครูวิสิษฐ วงค์กูด

Continue reading “ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมนัสวี ปู่โน๊ะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดร้องเพลงเนื้อหารักชาติดั้งเดิม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพลงเพื่อปลูกจิตสำนึกความรักชาติ จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ครูที่ปรึกษา ครูธนภร จิตธำรงสุนทร และครูวิสิษฐ วงค์กูด”