11/1/62 ประกาศการรับนักเรียนระดับชั้น ม.4 | ประกาศห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ | ระเบียบการรับนักเรียน ม.1

12/12/60 ประกาศผลการสอบคัดเลือก| โครงการเพชรน้ำหนึ่ง | ห้องเรียนเตรียมพิเศษวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

8/12/60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ | โครงการเพชรน้ำหนึ่ง | ห้องเรียนเตรียมพิเศษวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

30/11/60 ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสถานศึกษาเดิม (โควตาเรียนดีเยี่ยมและโควตาปกติ) | รายชื่อ
22/11/60 ระเบียบการรับนักเรียนปี2561 รอบโควตา ม.4 | ระเบียบการรับนักเรียนม.1 ปี2561 | ระเบียบการรับนักเรียนม.4-โครงการเพชรน้ำหนึ่ง

13/11/60 ประกาศผลจ้างสร้างหลังคาบาสเกตบอลและวอลเลย์บอลแบบโดม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20/10/60 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (สร้างหลังคาบาสเก็ตบอลและวอลเลย์บอลแบบโดม)

 11/10/60 ประกาศโรงเรียนสันกำแพง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
(จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบตั้งโต๊ะและอุปกรณ์ต่อพ่วง)

 

โรงเรียนสันกำแพง หน้าแรก

กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ฝรั่งเศส)


วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

1.ท่านอาจารย์ ดร.สายสวาท จันมีศรี อดีตศึกษานิเทศก์วิชาภาษาฝรั่งเศส กรมสามัญศึกษา เขต8 และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ศูนย์ฯภาษาฝรั่งเศสเขตภาคเหนือตอนบน เป็นตัวแทนจากสำนักทูตฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยและรัฐบาลฝรั่งเศส มอบเกียรติบัตรแก่ คุณครูจิราพร จงรักษ์ เพื่อเชิดชูและขอบคุณครูภาษาฝรั่งเศสผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการการศึกษาภาษาฝรั่งเศสที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคม ปีพ.ศ. 2560 ที่จะถึงนี้

2.มูลนิธิ La mere pour la paix แม่เพื่อสันติภาพจากประเทศฝรั่งเศสมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนสันกำแพง ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ดร. สายสวาท จันมีศรี ผู้ให้ความช่วยเหลือในด้านการประสานงานเรื่องการขอรับทุนให้แก่นักเรียนโรงเรียนสันกำแพงตั้งแต่ปี พ.ศ 2552 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีศิษย์สันกำแพงได้รับทุนตลอดจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี รวมจำนวนทั้งสิ้น 14 คน โดยได้รับทุนภาคเรียนละ 180 ยูโรหรือประมาณ 6400 บาท ซึ่งในปีการศึกษานี้ นายกฤษณะ พรหมดอก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 และนายวิษณุ สร้างสุขดี ศิษย์โรงเรียนสันกำแพง ซึ่งปัจจุบันกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับมอบ

3.Monsieur Paul André LAVARBE และครอบครัวมอบเตาทำขนมเครปจากประเทศฝรั่งเศสให้กับคณะครูและนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนสันกำแพงเพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนเรื่องวัฒนธรรมอาหารฝรั่งเศส เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง

4.คุณครูภัณฑิลา จรรยาวัฒน์ เป็นตัวแทนศิษย์เก่านักเรียนฝรั่งเศส โรงเรียนสันกำแพง มอบเงินจำนวน 50,000 บาทเพื่อสมทบทุนติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องศูนย์ฯภาษาฝรั่งเศสโรงเรียนสันกำแพง โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการจุรีย์ กองอินทร์ เป็นผู้รับมอบ

5. ท่านรองผู้อำนวยการจุรีย์ กองอินทร์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Camp linguitique national de français หรือค่ายพัฒนาทักษะทางภาษาฝรั่งเศสระดับชาติตามกรอบมาตรฐาน CECRL ที่ชวาลันรีสอทร์ จังหวัดนครปฐม

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม 

เอกสารเผยแพร่


 >> เอกสารวิชาการ <<

แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2/60

ตารางจัดการเรียนการสอน เทอม 2/60 (นักเรียน)

>>แบบฟอร์มส่งวิชาสอน<<

>> รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 <<

แบบรายงานกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้

 


กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

>> คู่มือกรอกคะแนน โปรแกรม SGS <<


- คู่มือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสันกำแพง

- มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน 2560-2562

 - โครงการกิจกรรมแผนปฏิบัติการ 2560
สารสนเทศโรงเรียน 2560

- SAR ประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 ปี 2560

รายงานประจำปีของสถานศึกษา2559


>> สมัครใช้งาน Google Apps For Education <<


++ เอกสารธุรการ ++


- ตราสัญลักษณ์โรงเรียน [ความละเอียดสูง]

- ตราโรงเรียนมาตรฐานสากล 


เอกสารเผยแพร่ คู่มือประชาชน

1.การรับนักเรียน
2.การขอย้ายเข้าเรียน
3.การขอย้ายออกนักเรียน
4.การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
5.การขอลาออก
6.การขอเทียบโอนผลการเรียน
7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
8.การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่

Google Apps SKP School

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


 

 

ข่าว

Facebook


Copyright © 2015. All Rights Reserved. 

Contact Webmaster : admin@skpcm.ac.th