ผลการสอบราคา

 

 

 

โรงเรียนสันกำแพง หน้าแรก

งานมุทิตาจิต ครูเกษียณ 60


วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ 

โรงเรียนสันกำแพงจัดพิธีมุทิตาจิต แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ 2560 จำนวน 9 ท่าน ในวันที่ 29 กันยายน 2560 (ช่วงภาคเช้า) ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียนสันกำแพง ครูผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 9 ท่านได้แก่ 1.คุณครูประทีป แก้วจา 2.คุณครูวีระศักดิ์ ลุกิตติกร 3.คุณครูจิราพร จงรักษ์ 4.คุณครูศุภวรรณ มาตย์ทา 5.คุณครูเจือจันทน์ มากมูล 6.คุณครูศิริเพ็ญ ประเสริฐชัย 7.คุณครูสุชาดา สมศักดิ์ 8.คุณครูจรรยา จักรวุฒิ 9.คุณครูภัทราวรรณ ลิขิตตระกูลรุ่ง

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม 

เอกสารเผยแพร่


 >> เอกสารวิชาการ <<

>>แบบฟอร์มส่งวิชาสอน<<

>> รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 <<


แบบรายงานกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้

 


กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

>> คู่มือกรอกคะแนน โปรแกรม SGS <<


 - โครงการกิจกรรมแผนปฏิบัติการ 2560
สารสนเทศโรงเรียน 2560

รายงานประจำปีของสถานศึกษา2559

แบบฟอร์ม SAR59 (ส่งภายในวันที่ 30 มี.ค. 60)

>> สมัครใช้งาน Google Apps For Education <<


++ เอกสารธุรการ ++


- ตราสัญลักษณ์โรงเรียน [ความละเอียดสูง]

- ตราโรงเรียนมาตรฐานสากล 


เอกสารเผยแพร่ คู่มือประชาชน

1.การรับนักเรียน
2.การขอย้ายเข้าเรียน
3.การขอย้ายออกนักเรียน
4.การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
5.การขอลาออก
6.การขอเทียบโอนผลการเรียน
7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
8.การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่

Google Apps SKP School

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


 

 

ข่าว

Facebook


Copyright © 2015. All Rights Reserved. 

Contact Webmaster : admin@skpcm.ac.th