อัพเดทถึง ปีการศึกษา 2/2560 คลิกที่นี่เพื่อชมเว็บไซต์ใหม่ 

 04/4/61 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ [ม.1] และ [ม.4] 

 03/4/61 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน จำนวน 1 อัตรา  

 02/4/61 รายละเอียดการมอบตัว ระดับ ม.1 , ม.4   

30/3/61 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจัดชั้นเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ม.1 , ม.4  ๒๕๖๑ 

 16/3/61 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 9/3/61 ประกาศผลผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนสันกำแพง 

 9/3/61 ประกาศผลผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าบริเวณลานไร้พรมแดน 

 6/3/61 แจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 5/3/61 ประกาศโรงเรียนสันกำแพง เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบแรก) เพื่อเตรียมโครงการสันกำแพงช้อคเกอร์คลับ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ข้อมูลโรงเรียนสันกำแพง

 ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนสันกำแพง

ประวัติโรงเรียนสันกำแพง

โรงเรียนสันกำแพงเดิมเป็นโรงเรียนมัธยมสายสามัญ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2494  โดยใช้ห้องเรียนชั่วคราวที่วัดสันกำแพง (วัดสันเหนือ) ต่อมาได้ย้ายมาตั้งอยู่ในพื้นที่ติดกับโรงเรียนบ้านสันกำแพง ในพื้นที่ 9 ไร่ 84 ตารางวา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารโรงเรียนคนแรกคือ  นายสุเมธ  ชินวัตร รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีครูจากโรงเรียนประถมศึกษามาช่วยสอนอีก 3 คน ต่อมากระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เปิดเป็นทางการให้ชื่อว่า “โรงเรียนสันกำแพง” และได้แต่งตั้ง นายเจือ วงศ์ภูธร  ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มาดำรง ตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2514  โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดซื้อที่ดินพร้อมสร้างอาคารเรียนใหม่ในพื้นที่ติดกับสถานีอนามัยสันกำแพง  ตั้งอยู่เลขที่ 172 หมู่ 7 ถนนคชสาร ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ 57 ไร่ 3 งาน 68 ตารางวาพ.ศ. 2515 ในสมัยของนายถนอม  สังข์พิทักษ์ เป็นอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนได้ย้ายมาอยู่ที่พื้นที่ใหม่ที่จัดซื้อไว้ และทำพิธีเปิดอาคารเรียนเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2515

ปัจจุบันโรงเรียนสันกำแพง  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2548 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และปัจจุบันโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2553

ผู้บริหารสถานศึกษาปัจจุบัน คือ  นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

วิสัยทัศน์โรงเรียน(Vision)

“โรงเรียนสันกำแพง  เป็นแหล่งเรียนรู้สากล  สร้างพลโลกมีคุณภาพ”

พันธกิจ(Mission) 

 1 . พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ

        2. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีศักยภาพเป็นพลโลก

        3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

        4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีความสุขในการเรียน

        5. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

        6. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และบริหารจัดการ

        7. ส่งเสริม  สืบสานความเป็นไทย ความเป็นท้องถิ่น ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

        8. ส่งเสริมชุมชนและภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา ร่วมวางแผนและสนับสนุนการจัดการศึกษา

        9. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

เป้าประสงค์ (Corporate Objectives)

     ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะ เป็นพลโลกมีคุณภาพ มีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักษ์ท้องถิ่น มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตระหนักในคุณค่า

และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ระดับองค์กร (Strategy)

      1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นพลโลกมีคุณภาพ

      2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพระดับสากล

      3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ

      4. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ

      5. ระดมสรรพกำลังและเสริมสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน (Program)

       1. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการมี จิตสาธารณะ

       2. พัฒนาสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและสุนทรียภาพของผู้เรียน

       3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล

       4. ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกรักความเป็นไทย รักษ์ถิ่นล้านนา มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา

          ของเศรษฐกิจพอเพียง

       5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

       6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

       7. เพิ่มสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้และการจัดการ

       8. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

       9. สร้างและประสานภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียน 

จุดเน้นของโรงเรียนสันกำแพง

      1. ยกระดับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

      2. ยกระดับจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

      3. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์

      4. ส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนตามศักยภาพ

      5. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

      6. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

      7. พัฒนาสิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ

      8. พัฒนาความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนและ อัตลักษณ์ของนักเรียน “รักษ์ถิ่นล้านนา” 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

       1.   พัฒนาคุณภาพ จริยธรรมและการมีจิตสาธารณะ

       2.   พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพตามมาตรฐานสากล

       3.   พัฒนาการจัดการเรียนสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

       4.   พัฒนาสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและสุนทรีภาพของผู้เรียน

       5.   พัฒนาอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

       6.   พัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการ

       7.   ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึก รักความเป็นไทย

       8.   ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

       9.   เสริมสร้างประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา

       10. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ

 

ข้อมูลอาคารสถานที่

 

อาคารเรียน จำนวน 6 หลัง  อาคารประกอบ จำนวน 4 หลัง ส้วม 2 หลัง สนามฟุตบอล 1 สนาม สนามบาสเก็ตบอล 2 สนาม  สนามเปตอง 1 สนาม 

1.อาคารเรียนถาวรแบบ 4181   หลัง18.ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ1   ห้อง

2.อาคารเรียนถาวรแบบ 418 ก2   หลัง19.ห้องศูนย์การเรียนภาษาฝรั่งเศส1   ห้อง

3.อาคารเรียนถาวรแบบ 318ล/30 1  หลัง20.ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์1   ห้อง

4.อาคารเรียนถาวร(ใหม่)  1  หลัง          21.ห้องปฏิบัติการภาษาไทย1   ห้อง

5.อาคารหอประชุม           1  หลัง          22.ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา1   ห้อง

6.อาคารศูนย์วัฒนธรรม1  หลัง          23.ห้องมินิเธียเตอร์         1   ห้อง

7.บ้านพักครู7   หลัง                               24.ห้องสมุด                               1   ห้อง

8.บ้านพักภารโรง           1   หลัง         25.ห้องมินิเธียเตอร์(ห้องสมุด)1  ห้อง

9.โรงฝึกงาน                    1   หลัง         26. อาคารนาฏศิลป์                     1   หลัง

10.โรงยิมเนเซียม          1   หลัง        27.อาคารพลศึกษา                     1   หลัง

11.โรงอาหาร        1   หลัง                  28.อาคารศิลปะ-ดนตรี          1   หลัง

12.โรงเก็บพัสดุ2   หลัง                  29.อาคารเกษตร                     1   หลัง

13.ห้องส้วมนักเรียน6   หลัง       30.ห้องโสตทัศนศึกษา1   ห้อง

14.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์4   ห้อง31.ห้องศูนย์สื่อเทคโนโลยี1   ห้อง

15.ห้องควบคุมเครือข่ายคอมฯ1   ห้อง32.ห้องธนาคารโรงเรียน1   ห้อง

16.ห้องSMART  School           1   ห้อง33.ห้อง CC Type one1   ห้อง

17.ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์4   ห้อง34.ห้องมินิเธียเตอร์(อาคาร5)1   ห้อง

 

 

เอกสารเผยแพร่


 >> เอกสารวิชาการ <<

แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2/60

ตารางจัดการเรียนการสอน เทอม 2/60 (นักเรียน)

>>แบบฟอร์มส่งวิชาสอน<<

>> รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 <<

แบบรายงานกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้

 


กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

>> คู่มือกรอกคะแนน โปรแกรม SGS <<


- คู่มือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสันกำแพง

- มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน 2560-2562

 - โครงการกิจกรรมแผนปฏิบัติการ 2560
สารสนเทศโรงเรียน 2560

- SAR ประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 ปี 2560

รายงานประจำปีของสถานศึกษา2559


>> สมัครใช้งาน Google Apps For Education <<


++ เอกสารธุรการ ++


- ตราสัญลักษณ์โรงเรียน [ความละเอียดสูง]

- ตราโรงเรียนมาตรฐานสากล 


เอกสารเผยแพร่ คู่มือประชาชน

1.การรับนักเรียน
2.การขอย้ายเข้าเรียน
3.การขอย้ายออกนักเรียน
4.การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
5.การขอลาออก
6.การขอเทียบโอนผลการเรียน
7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
8.การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่

Google Apps SKP School

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


 

 

ข่าว

Facebook


Copyright © 2015. All Rights Reserved. 

Contact Webmaster : admin@skpcm.ac.th