อัพเดทถึง ปีการศึกษา 2/2560 คลิกที่นี่เพื่อชมเว็บไซต์ใหม่ 

 04/4/61 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ [ม.1] และ [ม.4] 

 03/4/61 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน จำนวน 1 อัตรา  

 02/4/61 รายละเอียดการมอบตัว ระดับ ม.1 , ม.4   

30/3/61 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจัดชั้นเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ม.1 , ม.4  ๒๕๖๑ 

 16/3/61 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 9/3/61 ประกาศผลผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนสันกำแพง 

 9/3/61 ประกาศผลผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าบริเวณลานไร้พรมแดน 

 6/3/61 แจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 5/3/61 ประกาศโรงเรียนสันกำแพง เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบแรก) เพื่อเตรียมโครงการสันกำแพงช้อคเกอร์คลับ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

แผนผังเว็บไซด์

แผนผังเว็บไซต์ โรงเรียนสันกำแพง

Topmenu

Ø      หน้าหลัก

o   บุคลากร

§  ฝ่ายบริหาร

§  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

§  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

§  กลุ่มสาระภาษาไทย

§  กลุ่มสาระสังคมศาสนาและวัฒนธรรม

§  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

§  กลุ่มสาระพลศึกษาและสุขศึกษา

§  กลุ่มสาระศิลปะ

§  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

§  ฝ่ายสนับสนุนการสอน

§  บุคลากรฝ่ายอื่น ๆ

 

 

Ø       หน่วยงานภายใน

o   บริหารวิชาการ

§  งานสารบรรณ

·         กิจกรรม

·         ติดต่อหัวหน้างาน

§  งานหลักสูตรและการสอน

·         กิจกรรม

·         ติดต่อหัวหน้างาน

§  งานศูนย์สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

·         งานระบบเครือข่ายและเว็บไซด์โรงเรียน

o   ติดต่อหัวหน้างาน

·         งานห้องเรียน ICT

o   ติดต่อหัวหน้างาน

·         งานห้อง SMaRT Classroom

o   ติดต่อหัวหน้างาน

·         งานห้องเรียน CC. I

o   ติดต่อหัวหน้างาน

·         งานห้อง School On Line

o   ติดต่อหัวหน้างาน

·         งานห้อง Mini Theater

o   ติดต่อหัวหน้างาน

·         งานโสตทัศนศึกษา

o   ติดต่อหัวหน้างาน

·         งานบริการศูนย์สื่อการศึกษา

o   ติดต่อหัวหน้างาน

 

·         งานทะเบียน วัดและประเมินผล

o   ข้อมูลนักเรียน

§  ดาวน์โหลด

§  แบบคำร้องแก้ ๐, ร, มผ

§  แบบฟอร์มต่างๆ

§  ติดต่อฝ่ายทะเบียนวัดผล

·         งานกลุ่มสาระ

o   กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

§  เกี่ยวกับกลุ่มสาระ

§  บุคลากร

§  กิจกรรม

§  ปฏิทินการปฏิบัติงาน

§  ดาวน์โหลดเอกสาร

§  ติดต่อหัวหน้ากลุ่มสาระ

o   กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

§  เกี่ยวกับกลุ่มสาระ

§  บุคลากร

§  กิจกรรม

§  ปฏิทินการปฏิบัติงาน

§  ดาวน์โหลดเอกสาร

§  ติดต่อหัวหน้ากลุ่มสาระ

o   กลุ่มสาระภาษาไทย

§  เกี่ยวกับกลุ่มสาระ

§  บุคลากร

§  กิจกรรม

§  ปฏิทินการปฏิบัติงาน

§  ดาวน์โหลดเอกสาร

§  ติดต่อหัวหน้ากลุ่มสาระ

o   กลุ่มสาระสังคมศาสนาและวัฒนธรรม

§  เกี่ยวกับกลุ่มสาระ

§  บุคลากร

§  กิจกรรม

§  ปฏิทินการปฏิบัติงาน

§  ดาวน์โหลดเอกสาร

§  ติดต่อหัวหน้ากลุ่มสาระ

o   กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

§  เกี่ยวกับกลุ่มสาระ

§  บุคลากร

§  กิจกรรม

§  ปฏิทินการปฏิบัติงาน

§  ดาวน์โหลดเอกสาร

§  ติดต่อหัวหน้ากลุ่มสาระ

o   กลุ่มสาระพลศึกษาและสุขศึกษา

§  เกี่ยวกับกลุ่มสาระ

§  บุคลากร

§  กิจกรรม

§  ปฏิทินการปฏิบัติงาน

§  ดาวน์โหลดเอกสาร

§  ติดต่อหัวหน้ากลุ่มสาระ

o   กลุ่มสาระศิลปะ

§  เกี่ยวกับกลุ่มสาระ

§  บุคลากร

§  กิจกรรม

§  ปฏิทินการปฏิบัติงาน

§  ดาวน์โหลดเอกสาร

§  ติดต่อหัวหน้ากลุ่มสาระ

o   กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

§  เกี่ยวกับกลุ่มสาระ

§  บุคลากร

§  กิจกรรม

§  ปฏิทินการปฏิบัติงาน

§  ดาวน์โหลดเอกสาร

§  ติดต่อหัวหน้ากลุ่มสาระ

·         งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

o   ติดต่อหัวหน้างาน

·         ติดต่อรองผู้อำนวยการบริหารวิชาการ

 

§  บริการสารสนเทศ

§  กิจกรรม

§  ดาวน์โหลด

o   กลุ่มบริหารงานบุคคล

-          บุคลากร

-          งานสารบรรณ

-          งานครูที่ปรึกษา

-          งานแนะแนว

-          งานจริยธรรม

-          งานสมาคมผู้ปกครองครู

-          งาน To Be Number One

-          ดาวน์โหลดเอกสาร

-          ติดต่อรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

o   กลุ่มบริหารทั่วไป

-          บุคลากร

-          งานสารบรรณ

-          งานอาคารสถานที่

-          งานประชาสัมพันธ์

-          งานสิ่งแวดล้อม

-          งานสวัสดิการครู

-          งานโรงอาหาร

-          งานร้านค้าสวัสดิการ

-          งานน้ำดื่ม

-          ดาวน์โหลดเอกสาร

-          ติดต่อรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

 

o   กลุ่มบริหารแผนงานและประกันคุณภาพ

-          บุคลากร

-          งานสารบรรณ

-          วางแผน

-          งานศูนย์ข้อมูล

-          งานประกันคุณภาพ

-          สถิติ และการวิจัย

-          ดาวน์โหลดเอกสาร

-          ติดต่อรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงานและประกันคุณภาพ

 

 

 

 

 

Ø       e_Learning

Ø       ห้องสมุดโรงเรียน

Ø       ติดต่อผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง

 

 ด้านขวา

-          Mainmenu

-          ข้อมูลโรงเรียน

-          แฟ้มภาพ

-          แฟ้ม VDO

-          เพลงโรงเรียน

-          ดาวน์โหลด

-          ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากร (TIC)

§  บริการสารสนเทศ

§  กิจกรรม

§  ดาวน์โหลด

-          ศูนย์พัฒนาการสอนภาษาฝรั่งเศสเชียงใหม่

§  บริการสารสนเทศ

§  กิจกรรม

§  ดาวน์โหลด

§   

 

 

-          เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับครูและบุคลากร

- สพฐ www.obec.go.th/

- สพม.34 http://www.secondary34.go.th/web34/

- กบข. http://www.gpf.or.th/thai2013/index.asp

- สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ http://www.cmcoop.or.th/index.php

- สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ http://www.chiangmai-esc.net/

- เครดิตยูเนี่ยน สันกำแพง https://sites.google.com/site/cusankamphaeng/

- ครูบ้านนอก http://www.kroobannok.com/

- ไทยกู๊ดวิว http://www.thaigoodview.com/

- ครูไทย http://www.kruthai.info/

- โทรทัศน์ครู http://www.thaiteachers.tv/

- ครูไทยหัวใจ ไอที http://www.pil.in.th/pil2011/default.aspx

- ครูพันธ์ใหม่ดอทคอม http://www.krupunmai.com/

-           เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับ นักเรียน

- NIETSสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) http://www.niets.or.th/

-เด็กดีดอทคอม http://www.dek-d.com/

- กระปุกดอทคอมhttp://education.kapook.com/

- วิชาการดอทคอม http://www.vcharkarn.com/

- บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ของประเทศ http://www.okmd.or.th/

- Science http://www.manager.co.th/science/

- Schoolnet https://web.ku.ac.th//schoolnet/

- True ปลูกปัญญา http://www.trueplookpanya.com/

- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) http://www.tistr.or.th/tistr/indexn.php?pages=home

- ศิลปะ http://www.prc.ac.th/newart/webart/index01.html

- กีฬา http://www.manager.co.th/sport/

- มหาวิทยาลัยของไทย http://www.lib.ru.ac.th/university.html

- มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม http://www.dlf.ac.th/

- engtesthttp://www.engtest.net/

- เงินทอง ของมีค่า http://www.tsi-thailand.org/Financeforyouth_2/e-Learning-course/index-e-learning.html

- ทีวีย้อนหลัง http://tvshow.tlcthai.com/

  สำหรับ นักเรียน

-          ข้อมูลนักเรียน

-          ตรวจสอบผลการเรียน

-           แบบฟอร์มต่าง ๆ

 สำหรับ ผู้ปกครอง

-           - ข้อมูลนักเรียน

  - ติดต่อครูที่ปรึกษา

เอกสารเผยแพร่


 >> เอกสารวิชาการ <<

แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2/60

ตารางจัดการเรียนการสอน เทอม 2/60 (นักเรียน)

>>แบบฟอร์มส่งวิชาสอน<<

>> รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 <<

แบบรายงานกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้

 


กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

>> คู่มือกรอกคะแนน โปรแกรม SGS <<


- คู่มือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสันกำแพง

- มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน 2560-2562

 - โครงการกิจกรรมแผนปฏิบัติการ 2560
สารสนเทศโรงเรียน 2560

- SAR ประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 ปี 2560

รายงานประจำปีของสถานศึกษา2559


>> สมัครใช้งาน Google Apps For Education <<


++ เอกสารธุรการ ++


- ตราสัญลักษณ์โรงเรียน [ความละเอียดสูง]

- ตราโรงเรียนมาตรฐานสากล 


เอกสารเผยแพร่ คู่มือประชาชน

1.การรับนักเรียน
2.การขอย้ายเข้าเรียน
3.การขอย้ายออกนักเรียน
4.การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
5.การขอลาออก
6.การขอเทียบโอนผลการเรียน
7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
8.การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่

Google Apps SKP School

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


 

 

ข่าว

Facebook


Copyright © 2015. All Rights Reserved. 

Contact Webmaster : admin@skpcm.ac.th